Adresas: 
Šaltinių g. 3, Alytus
Tel.: 315-72930

El. paštas: 
ldobelele@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.obelele.hostei.com

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Viešosios paslaugos

 

Specialusis ugdymas
Vaikams turintiems kalbos raidos ir komunikacijos sutrikimų teikiama nemokama logopedo pagalba. Lopšelio-darželio vyresnioji logopedė Vida Prašmutaitė:
įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
sąrašą vaikų, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai;
bendradarbiaudama su auklėtojomis, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
sudaro individualiąsias, individualias ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
taiko savo darbe logopedines naujoves;
šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.


Meninis-muzikinis ugdymas
Vaikus papildomai ugdo meninio ugdymo mokytoja metodininkė Egidija Pocienė. Muzikinis ugdymas vyksta du kartus per savaitę. Organizuojami šokių ir ritmikos užsiėmimai.