Adresas: 
Šaltinių g. 3, Alytus
Tel.: 315-72930

El. paštas: 
ldobelele@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.obelele.hostei.com

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis-darželis ugdymo procesą organizuoja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Specialiojo ugdymo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatomis, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007-2012 m. veiklos programa, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. Ugdymo turinys ir metodai atitinka švietimo įstaigai keliamus uždavinius ir visuomenės poreikius.

Ugdant vaikus remiamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis programomis: „Ankstyvojo amžiaus vadovu“, „Lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo (si) programa“, „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“.

Visose amžiaus grupėse į ugdymo procesą integruojama „Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.